Polityka prywatności KOMEX

Komex Sp. J. , z siedzibą w 30-148 Kraków, ul. Lindego 1, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Komex w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Komex Sp.J. , z siedzibą w 30-148 Kraków, ul. Lindego 1 , (dalej jako Komex lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ KOMEX?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

2.            za pomocą e-mail komex@komex.eu

3.            za pomocą telefonu: 12 372 16 00

4.            drogą pocztową: 32-432 Pcim 996

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA KOMEX?

KOMEX zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

1.            sprzedażą, realizacją zamówienia oraz kontaktem z klientem;

2.            podejmowanymi działaniami marketingowymi;

3.            nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza;

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA KOMEX?

KOMEX zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych KOMEX może zbierać i przetwarzać m. in. następujące dane:

1.            dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,

2.            dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

3.            dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: nazwę firmy, adres działalności, NIP, REGON.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KOMEX PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 

 

Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej prowadzonej przez ADO:

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych         art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez KOMEX działania marketingowe:

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością KOMEX, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego    Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

 

SKĄD KOMEX POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Kontrahenci:     Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Nawiązywanie relacji handlowych: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu: Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Użytkownicy formularzy kontaktowych: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adresaci działań marketingowych: Dane mogą być pozyskiwane:

1) bezpośrednio od Państwa;

2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Klienci: Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:     Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu: Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Użytkownicy formularzy kontaktowych: Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Adresaci działań marketingowych: Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

KOMU KOMEX MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

1.            pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

2.            podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

         a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

          b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez KOMEX działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

          c) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ KOMEX?

W związku z przetwarzaniem przez KOMEX Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

1.            prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

2.            prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

3.            prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

4.            prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5.            prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak:

a. żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

b. adres IP

c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

MECHANIZM COOKIES

a. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

b. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

c. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.

d. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

 

KOMEX przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

a. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;

b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;

c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

KOMEX stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w KOMEX zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.